Information about the BSH retail survey

Průzkum spokojenosti společnosti BSH

Prieskum spokojnosti spoločnosti BSH

Information on the retailer survey for the BSH group.

You have received an invitation by email to participate in a retailer survey. Find out everything about data protection and how we handle your data.
Data protection information We take protecting information on you very seriously. Therefore, your data are processed very carefully in accordance with the applicable data protection legislation based on the General Data Protection Ragulation (GDPR). Responsible subject This is a company that will provide us with your personal data only for the purpose of this survey. BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 Munich Germany Data Privacy Officer: Data-Protection-DE@bshg.com Responsible subject for collecting and hosting technical data It is a company that provides the necessary technology to conduct this survey. IFF International Research Services GmbH Frauenstraße 65 89073 Ulm Germany Data Protection Officer: Erwin Feroudj (datenschutz@data-s.de) Responsible subject for Data Processing This is a company that processes your data anonymously and then provides anonymous results to BSH Hausgeräte GmbH. best research GmbH Meisenstrasse 65 33607 Bielefeld Data Protection Officer: Julia Günther (julia.guenther@best-research.de) Data processing will take place under your consent (Article 6 (1) (a) and GDPR). Participation in the survey is voluntary. By participating in the survey, you agree to process your personal contact information and the information you provided in the survey (survey data). Again, please note that all survey data are processed only anonymously. Your rights You can perform all of your GDPR rights. This includes your rights to access your personal data, its correction, the right to deletion or be forgotten, the right to block processing or to object to the processing, as well as data portability. You can lodge an appeal pertaining to data protection with a data protection authority if, in your opinion, your personal data is not properly processed. The Personal Data Protection Authority is the Úřad pro ochranu osobních údajů according to the location of our registered office: https://www.uoou.cz/.   What personal data are processed? Contact information Your contact details (name, gender, e-mail address) are used exclusively for contacting. Subsequent processing no longer has the character of processing personal data. What data is collected? Various information resulting from answers regarding satisfaction with BSH domácí spotřebiče s.r.o. Transmission and deletion of personal data BSH Hausgeräte GmbH provides the contact details of best research GmbH and this to IFF International Research Services GmbH, from where invitations are sent. At the latest 4 weeks after the date of transmission, the received contact information will be deleted completely. IFF International Research Services GmbH only transfers anonymous survey data, i.e. without the possibility of identification with an individual, to best research GmbH for analysis. If you have any questions regarding data protection or the exercise of your rights, use the following contact information to contact our data protection representative directly: Data-Protection-CZ@bshg.com

Informace o průzkumu spokojenosti probíhajícím v České a Slovenské republice pro společnost BSH.

Obdrželi jste pozvánku týkající se průzkumu spokojenosti. Zde naleznete veškeré informace o ochraně osobních údajů a způsob, jakým zpracováváme Vaše data.
 
Informace ochraně osobních údajů Ochranu údajů o vás bereme vážně. Proto jsou Vaše údaje zpracovány velmi pečlivě v souladu s platnou legislativou o ochraně údajů založenou na obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zodpovědný orgán Jedná se o společnost, která nám poskytne vaše osobní údaje pouze za účelem tohoto průzkumu. BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 Mnichov Německo Pověřenec po ochranu osobních údajů: Data-Protection-DE@bshg.com Odpovědné místo pro sběr a hostování technických údajů Jedná se o společnost, která poskytuje potřebnou technologii k provádění tohoto průzkumu. IFF International Research Services GmbH Frauenstraße 65 89073 Ulm Německo Pověřenec pro ochranu údajů: Erwin Feroudj (datenschutz@data-s.de) Odpovědný orgán pro zpracování údajů Jedná se o společnost, která vaše údaje zpracovává anonymně a pak poskytuje anonymní výsledky společnosti BSH Hausgeräte GmbH. best research GmbH Meisenstrasse 65 33607 Bielefeld Pověřenec pro ochranu údajů: Julia Günther (julia.guenther@best-research.de) Zpracování údajů proběhne na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a  GDPR). Účast na průzkumu je dobrovolná. Tím, že se účastníte průzkumu, souhlasíte se zpracováním osobních kontaktních údajů a informací, které jste poskytli v průzkumu (data průzkumu). Opět upozorňujeme, že všechny údaje průzkumu jsou zpracovávány pouze anonymně. Vaše práva Můžete uplatnit všechna svá práva vyplývající z GDPR. To zahrnuje vaše práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu, právo na výmaz či být zapomenut, právo na omezení zpracování nebo podání námitky vůči zpracování, stejně jako přenositelnost údajů. Máte právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud podle vašeho názoru vaše osobní údaje nejsou řádně zpracovány. Příslušný úřad ohledně ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů podle místa sídla naší společnosti: https://www.uoou.cz/. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? Kontaktní údaje Vaše kontaktní údaje (jméno, pohlaví, e-mailová adresa) se používají výhradně pro kontaktování. Následné zpracování již nemá charakter zpracování osobních údajů. Jaká data jsou shromažďována? Shromažďují se různé informace vyplývající z odpovědí ohledně spokojenosti s BSH domácí spotřebiče s.r.o.. Předání a výmaz osobních údajů Společnost BSH Hausgeräte GmbH předává kontaktní údaje společnosti best research GmbH a ta společnosti IFF International Research Services GmbH, odkud jsou zasílány pozvánky. Nejpozději po uplynutí 4 týdnů od data odeslání budou přijaté kontaktní údaje vymazány. Společnost IFF International Research Services GmbH pouze předává anonymní údaje o průzkumu, tj. bez možnosti identifikace jednotlivce, společnosti Best Research GmbH za účelem analýzy.   Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany údajů nebo uplatňování vašich práv, použijte následující kontaktní informace, abyste se přímo obrátili na našeho zástupce pro ochranu osobních údajů: Data-Protection-CZ@bshg.com

Informácie o prieskume spokojnosti prebiehajúcom v Českej a Slovenskej republike pre spoločnosť BSH.

Dostali ste pozvánku týkajúcu sa prieskumu spokojnosti. Tu nájdete všetky informácie o ochrane osobných údajov a spôsob, akým spracovávame Vaše dáta.
 
Informácie o ochrane osobných údajov Ochranu údajov o vás berieme vážne. Preto sú Vaše údaje spracované veľmi starostlivo v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov založenú na všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR). Zodpovedný orgán Jedná sa o spoločnosť, ktorá nám poskytne vaše osobné údaje len za účelom tohto prieskumu. BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 Mníchov Nemecko Poverenec po ochranu osobných údajov: Data-Protection-DE@bshg.com Zodpovedné miesto pre zber a hosťovanie technických údajov Jedná sa o spoločnosť, ktorá poskytuje potrebnú technológiu na vykonávanie tohto prieskumu. IFF International Research Services GmbH Frauenstraße 65 89073 Ulm Nemecko Poverenec pre ochranu údajov: Erwin Feroudj (datenschutz@data-s.de) Zodpovedný orgán pre spracovanie údajov Jedná sa o spoločnosť, ktorá vaše údaje spracúva anonymne a potom poskytuje anonymné výsledky spoločnosti BSH Hausgeräte GmbH. best research GmbH Meisenstrasse 65 33607 Bielefeld Nemecko Poverenec pre ochranu údajov: Julia Günther (julia.guenther@best-research.de) Spracovanie údajov prebehne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR). Účasť na prieskume je dobrovoľná. Tým, že sa zúčastňujete prieskumu, súhlasíte so spracovaním osobných kontaktných údajov a informácií, ktoré ste poskytli v prieskume (dáta prieskumu). Opäť upozorňujeme, že všetky údaje prieskumu sú spracovávané len anonymne. Vaše práva Môžete uplatniť všetky svoje práva vyplývajúce z GDPR. To zahŕňa vaše práva na prístup k osobným údajom, ich opravu, právo na vymazanie alebo byť zabudnutý, právo na obmedzenie spracovanie alebo podania námietky voči spracovanie, rovnako ako prenosnosť údajov. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak podľa vášho názoru vaše osobné údaje nie sú riadne spracované. Príslušný úrad ohľadom ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov podľa miesta sídla našej spoločnosti: https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Aké osobné údaje sú spracovávané? Kontaktné údaje Vaše kontaktné údaje (meno, pohlavie, e-mailová adresa) sa používajú výhradne pre kontaktovanie. Následné spracovanie už nemá charakter spracovanie osobných údajov. Aké dáta sú zhromažďované? Zhromažďujú sa rôzne informácie vyplývajúce z odpovedí ohľadom spokojnosti s BSH domáce spotrebiče s.r.o. a jej organizačné zložky. Prenos a výmaz osobných údajov Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH odovzdáva kontaktné údaje spoločnosti Best Research GmbH a ta spoločnosti IFF International Research Services GmbH, odkiaľ sú zasielané pozvánky. Najneskôr po uplynutí 4 týždňov od dátumu odoslania budú prijaté kontaktné údaje vymazané. Spoločnosť IFF International Research Services GmbH len odovzdáva anonymné údaje o prieskume, tj. bez možnosti identifikácie jednotlivca, spoločnosti best research GmbH za účelom analýzy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo uplatňovaní vašich práv, použite nasledujúce kontaktné informácie, aby ste sa priamo obrátili na nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov: Data-Protection-CZ@bshg.com